Geloofsovertuiging en de kerkdienst

Mensen met de meest uiteenlopende geloofsovertuigingen krijgen in Nederland de ruimte om op hun eigen manier invulling te geven aan de uitvaart en het herdenken van hun dierbare overledene. Mensen met een geloofsovertuiging hebben tijdens hun leven meestal te kennen gegeven dat aan hun begrafenis of crematie een kerkdienst vooraf moet gaan. De kerkdienst kan via de uitvaartondernemer worden geregeld.

Ook de begraafplaatsen houden rekening met geloofsovertuigingen. Zo hebben de meeste begraafplaatsen een RK-gedeelte, een Islamitisch gedeelte, een gedeelte voor Hindoestanen en Pakistanen, Islamistische Javanen enzovoort. Iedereen kan naar eigen gebruiken en rituelen een dierbare de laatste eer bewijzen. De joden in ons land hebben hun eigen joodse begraafplaatsen. Helaas zijn niet alle begraafplaatsen met een dergelijke verscheidenheid uitgerust. Heeft men dan ook een specifieke wens aangaande de geloofsovertuiging, informeer dan vooraf naar de mogelijkheden.

De kerkdienst
De R.K.-kerkdienst
De hervormde of gereformeerde kerkdienst
De Hindoestaanse dienst
De Surinaamse dienst

De Chinese dienst
Moslims
Afspraken maken met de pastoor,
dominee, pandit, geestelijke voorganger

Wetenswaardigheden diverse culturen

De kerkdiensten

De uitvaartondernemer heeft als taak om bij het secretariaat van de kerk te verifiëren of de kerk beschikbaar is, de kerkdienst in te laten plannen, de dominee of pastoor in te lichten en het benaderen van een koor en/of organist. De uitvaartondernemer verzorgt het vervoer van de overledene naar de kerk waarbij het in- en uitdragen op een plechtige wijze plaats dient te vinden en dat de bloemen mooi gerangschikt in de kerk liggen. De uitvaartondernemer zal in overleg met de dominee de liturgie drukken en brengt de organist op de hoogte van de te spelen liederen. In sommige kerken verzorgt de uitvaartondernemer ook de collecte.

De R.K.-kerkdienst

De R.K.-kerkdienst wordt door een pastoor of pater in samenspraak met de familie samengesteld. Het is daarbij de vraag of men kiest voor een Nederlandstalige of een Latijns gezongen dienst. Gezamenlijk wordt het thema van de dienst en de te zingen liederen bepaald. De rituelen die in de R.K.-kerkdienst plaatsvinden, kunnen voor een deel overgenomen worden door de familie. Denk dan bijvoorbeeld aan het voorlezen van het epistel, het voorlezen van het evangelie en de voorbeden. Het in- en uitrijden van de overledene door de eigen familie kan de dienst persoonlijk maken. Ook de opbrengst van de collecte kan door de familie aan een goed doel worden besteed. In deze tijd zijn er niet veel pastoors of paters meer beschikbaar en worden de uitvaartdiensten voorgegaan door een pastoraal medewerker/ster. Een dienst die wordt voorgegaan door een pastoraal medewerker/ster heeft tot nadeel dat er geen consecratie zal plaatshebben, voor de echte katholiek is dit een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst.

De hervormde of gereformeerde dienst

De dominee neemt contact op met de familie en bespreekt het thema en de inhoud van de dienst. Samen zullen zij de liederen en de gebeden voor de Dienst van Woord en Gebed uitzoeken. Ook bij de hervormde of gereformeerde diensten kan in samenspraak met de dominee, een taak weggelegd zijn voor de familie.

De Hindoestaanse dienst

Bij de Hindoestaanse diensten onderscheidt men twee verschillende stromingen: de ariadienst en de senatandienst. Beide soorten van diensten worden voorgegaan door een pandit. De familie bespreekt met de pandit de inhoud van de dienst. Een senatandienst is een dienst waarbij vuuroffers plaatsvinden en duurt langer dan een ariadienst.

De Surinaamse dienst

Bij een christelijke Surinaamse dienst gaat meestal een dominee voor. Deze diensten onderscheiden zich vooral omdat er heel veel gezongen wordt.

De Chinese dienst

Een Chinese dienst gaat gepaard met veel rituelen waaronder vuuroffers. Alleen in speciaal daarvoor geschikte ruimten kunnen deze diensten gehouden worden.

Moslims

Moslims worden na de wassing naar de moskee gebracht waar de Imam de gebeden voor de overledene doet. Na het gebed wordt de overledene naar de begraafplaats begracht waar hij zal worden begraven op het islamitisch gedeelte van de begraafplaats in aanwezigheid van de Imam en een aantal moslim mannen. Na het gebed sluiten zij het graf. Op het graf wordt een bergje gemaakt dat na enkele maanden in zal storten. Pas dan mag er een steen op worden geplaatst.

Afspraken maken met de pater, dominee, pandit, geestelijk voorganger

Wanneer men gebruik maakt van de diensten van een geestelijke, maak dan met hem of haar goede afspraken over de inhoud en de duur van de dienst. In een crematorium moet men zich strikt aan de tijd houden omdat er meestal nog een volgende dienst volgt. Loopt de geestelijke met zijn/haar preken en gebeden uit en overschrijdt hij/zij daarmee de afgesproken tijd dan krijgt men daarvoor een rekening omdat men langer gebruik maakt van de aula, de uitvaartleider langer werkt en de volgauto's langer staan te wachten. Het is mogelijk dat de plechtigheid die erna komt daardoor later begint. Ook zij gaan extra kosten maken doordat de plechtigheid later begint. Het is heel wel mogelijk dat de extra kosten die zij maken ook voor uw rekening komen.

Wetenswaardigheden diverse culturen

Bij iedere geloofsovertuiging zijn de rituelen en tradities na het overlijden verschillend:


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands