De Notaris

Heeft de overledene ooit in zijn leven een testament laten maken dan zullen de nabestaanden na het overlijden naar de notaris moeten. Ook als het niet zeker is of de overledene een testament heeft dan zal men een notaris in kunnen schakelen of dit via de notaristelefoon opvragen (0900-3469393). Voor het openen van het testament heeft de notaris een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand nodig. Deze krijgt de familie na de uitvaart overhandigd van de uitvaartondernemer.

Taken van de notaris
Akte/Verklaring van Erfrecht
Het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap

Minderjarige erfgenamen
Erven vanuit het buitenland
Koninklijke NotariŽle Beroepsvereniging

Taken van de notaris

De notaris zal, na een verzoek van de familie:

 1. nagaan of er een testament en/of een codicil is;
 2. op zoek gaan naar de erfgenamen;
 3. contact opnemen met de erfgenamen;
 4. contact opnemen met de in het testament benoemde executeur testamentair;
 5. een verklaring van erfrecht of van executele afgeven;
 6. nagaan of er voorzieningen moeten worden getroffen met betrekking tot minderjarige kinderen;
 7. een overzicht (laten) maken van baten en schulden
 8. een adviserende taak hebben over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis;
 9. de aangifte voor de erfbelasting doen; eventuele aangifte inkomstenbelasting verzorgen;
 10. een akte maken waarin de wettelijke verdeling buiten spel wordt gezet;
 11. een (notariŽle) boedelbeschrijving maken;
 12. zich inschrijven in het boedelregister;
 13. overgaan tot boedelscheiding (akte van verdeling) nadat alle schulden zijn voldaan;
 14. het geldverkeer en de uitkering aan de erfgenamen regelen.

Andere deskundigen, zoals een nabestaandenbegeleider of belastingadviseur, kunnen adviseren en ondersteunen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Bij een ingewikkelde nalatenschap of bij onenigheid in de familie is het altijd verstandig een notaris in te schakelen.

Neem de volgende papieren mee naar de notaris of nabestaandenbegeleider:

 1. de overlijdensakte
 2. uw identiteitsbewijs
 3. de volledige namen van de erfgenamen, hun adres, burgerlijke staat, geboorte- datum en geboorteplaats
 4. een kopie van het testament (indien aanwezig)
 5. een eventueel trouwboekje (hierin kunnen kinderen zijn vermeld)
 6. een kopie van het samenlevingscontract
 7. (een kopie van) het codicil (indien aanwezig)

Het is belangrijk zoveel mogelijk gegevens te verstrekken aan de notaris zoals:

 - een uittreksel van de akte van overlijden;
 - een identiteitsbewijs van persoon met wie de notaris de afspraak heeft gemaakt;
 - van de erfgenamen:  - de naam,
                                   - het adres;
                                   - de burgerlijke staat;
                                   - de geboortedatum;
                                   - de geboorteplaats;
                                   - een kopie van het testament
                                   - het trouwboekje van de overledene
                                   - rekeningnummers van de overledene.
- rekeningnummers van de overleden.

Is het testament opgemaakt dan zal de notaris dit in laten schrijven in het Centraal Testamentenregister (www.centraaltestamentenregister.nl). Hiervoor heeft men een kopie van de akte van overlijden voor nodig.

De kosten van de notaris hangen af van de tijd die de notaris aan de nalatenschap besteed.

Daar de tarieven van de notarissen vrij zijn is het verstandig bij diverse notarissen vooraf een prijsopgave te vragen. Voor minder draagkrachtigen bestaat een speciale regeling, meldt dit bij de notaris.

Voor algemene notariŽle vragen kan men terecht bij de Notaristelefoon (0900-3469393, iedere werkdag van 09.00-14.00 uur, Ä0,25/min).

Akte/Verklaring van Erfrecht

De akte van erfrecht/verklaring van erfrecht wordt opgemaakt en afgegeven door een notaris en vermeld wie de erfgenamen zijn. Vaak heeft men na een overlijden een akte van erfrecht nodig om de bank te deblokkeren, voor de hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij, het te gelde maken van polissen of tegoeden van de belasting vrij te krijgen. Laat pas een akte van erfrecht opmaken als hier om wordt gevraagd, men maakt anders kosten die niet nodig zijn. Ga bij diverse notarissen te rade over de prijs van de akte van erfrecht, dit kan per notaris nogal verschillen.

ERFRECHT

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht per 1 januari 2003 ligt de bevoegdheid niet meer bij de gezamenlijke erfgenamen; als de wettelijke verdeling van toepassing is, is de langstlevende echtgenoot bevoegd. Het erfrecht in Nederland is aan veel wettelijke regels gebonden. Om een goed inzicht te krijgen in het erfrecht zijn de volgende sites interessant om te bezoeken: www.notaristarieven.nl.

Voor meer inlichtingen kan men zich wenden tot de Notaristelefoon: 0900-3469393 (op werkdagen tussen 09.00-14.00 uur).

Het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap

Een erfgenaam heeft het recht de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Bestaat de erfenis meer uit schulden dan bezittingen, dan is het verstandig de nalatenschap te verwerpen. Aanvaardt men de nalatenschap dan is men verplicht alle schulden te betalen. Is het niet zeker of er schulden zijn, dan kan de nalatenschap/erfenis beneficiair worden aanvaard; dat wil zeggen: de erfgenaam is niet verantwoordelijk voor de schulden maar mag zich ook tussentijds geen delen van de nalatenschap toe-eigenen. Voor het beneficiair aanvaarden door de langstlevende echtgenoot is een bedenktijd van maximaal 3 maanden na overlijden. Voor het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap moet men een schriftelijk verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank in de regio van de overledene. Besluit men de erfenis te verwerpen dan mag men zich niet als erfgenaam gedragen en zal men een schriftelijke verklaring moeten indienen bij de griffie van de rechtbank in de regio van de overledene. Heeft de overledene kinderen dan zullen zij de erfgenaam worden. Willen zij de erfenis verwerpen dan zullen ook zij een schriftelijke verklaring moeten indienen bij de griffie van de rechtbank.

Indien de erfgenaam start met bijvoorbeeld het opruimen van de inboedel van de overledene, effecten verkoopt of het huis van de overledene te koop zet of de huurovereenkomst beŽindigt, dan gedraagt men zich als erfgenaam en heeft men de erfenis aanvaard (dus inclusief de schulden en alle daaraan verbonden verplichtingen).

Over het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap kan men zich voor gratis juridische informatie wenden tot Het Juridisch Loket. Telefoon: 0900-8020 (op werkdagen tussen 09.00-20.00 uur (www.hetjl.nl)

Minderjarige erfgenamen

Is de erfgenaam minderjarig dan kan de voogd de nalatenschap alleen beneficiair aanvaarden. Binnen 8 weken na het overlijden van de ouder moet de voogd opgave doen van het vermogen van de overledene bij de kantonrechter. Binnen 8 maanden moet tevens een opgave van de complete boedel worden ingediend bij de kantonrechter. Is de nalatenschap minder dan 4.538,- euro per kind dan is dat niet nodig.

Erven vanuit het buitenland

Ontvangt men een erfenis uit het buitenland dan kan een notaris in Nederland deze erfenis afhandelen.

Koninklijke NotariŽle Beroepsvereniging

Voor meer informatie over notariŽle zaken kan men terecht bij De Koninklijke NotariŽle Beroepsvereniging: www.notaris.nl of telefoon 070-3307111.

Het Koninklijk Notariele Beroepsorganisatie heeft een handig boekje ďErfrechtĒ uitgegeven, te bestellen via Postbus 16020, 2500 BA Den Haag.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands